- SkyPost - 晴報電視

晴報製作 | PARKnSHOP - 【Oishī Su-pa- 寶物之爭奪戰】
發佈時間: 2020-08-19 10:28:00

【尋寶大挑戰!】 平時去旅行見過咁多各地名產,如果唔講名,只用文字描述,你哋又估唔估到係咩呢?

今次請咗2位Oishī特派員
#LucyLi#李旻芳#黃耀英#DarrenWong去到#百佳#OishīSu-pa-進行呢個神秘嘅任務,佢哋要跟據卡牌上嘅提示,於限時內鬥快搵出日本、韓國、台灣等指定寶物!立即去片睇吓邊個先係尋寶達人,搵到晒Oishī Su-pa-嘅寶物啦!

☺️片中嘅「寶物」全部已登陸百佳/ TASTE Oishī Su-pa-啦!大家都快啲去Oishī Su-pa-尋寶啦! 

相關影片