- SkyPost - 晴報電視

7-Eleven啟動「食得飯啦!」撐北河同行 為基層送暖 目標籌200萬
發佈時間: 2022-09-21 13:00:00

7-Eleven一直與由明哥創辦嘅北河同⾏合作無間,定期探訪獨居長者、無家者及基層⼈⼠,並為他們提供物資和食物援助。由即⽇起,大家都可以出一分力,參與7-Eleven「食得飯啦!」互助⾏動,合力為北河同⾏籌⼆百萬港元善款。
快啲去任何⼀間7-Eleven購買指定 7-SELECT飯盒啦,每購買一盒7-Eleven都會捐出0.5港元畀北河同⾏,幫到好多人㗎!

相關影片